boundary

[ˈbaundəri]n. 分界线,边界

更新时间:(2023-03-21)

scare

[skeə]vi. 受惊

更新时间:(2023-03-21)

famine

[ˈfæmin]n. 饥荒

更新时间:(2023-03-21)

devote

[diˈvəut]vt. 献身;奉献;把…专用于

更新时间:(2023-03-21)

worse

[wə:s]adv. 更坏

更新时间:(2023-03-21)

even

[ˈi:vən]adv. 甚至;更加

更新时间:(2023-03-21)

cousin

[ˈkʌzn]n. 堂(或表)兄弟(姐妹)

更新时间:(2023-03-21)

significant

[siɡˈnifikənt]adj. 有意义的;重要的

更新时间:(2023-03-21)

figure

[ˈfiɡə]n. 数字;外形;人物

更新时间:(2023-03-21)

way

[wei]n. 路;路线;方向

更新时间:(2023-03-21)

market

[ˈmɑ:kit]n. 市场;集市;需求量

更新时间:(2023-03-21)

base

[beis]n. 基础,底层;基部;底面;基座

更新时间:(2023-03-21)

restrain

[risˈtrein]vt. 抑制,遏制;限制

更新时间:(2023-03-21)

finish

[ˈfiniʃ]n. 结束

更新时间:(2023-03-21)

absent

[ˈæbsənt]adj. 不在的;出神的

更新时间:(2023-03-21)

employer

[ɪmˈplɔɪə(r)]n. 雇佣者,雇主

更新时间:(2023-03-21)

indefinite

[inˈdefinit]adj. 无限期的;不明确的;不定的

更新时间:(2023-03-21)

many

[ˈmeni]pron. 许多人

更新时间:(2023-03-21)

land

[lænd]vt.&vi. 上岸;跌落;着陆

更新时间:(2023-03-21)

decade

[ˈdekeid]n. 十年,十年期

更新时间:(2023-03-21)

conscience

[ˈkɔnʃəns]n. 良心;信仰;内疚

更新时间:(2023-03-21)

deliver

[diˈlivə]vt. 投递,运送;兑现;托付

更新时间:(2023-03-21)

lace

[leis]n. 鞋带,系带;花边

更新时间:(2023-03-21)

terrific

[təˈrifik]adj. 可怕的;极好的;极其的,非常的

更新时间:(2023-03-21)

biscuit

[ˈbiskit]n. 饼干;烤饼

更新时间:(2023-03-21)

weigh

[wei]vt. 称…的重量;掂量

更新时间:(2023-03-21)

embarrass

[imˈbærəs]vt. 使窘迫,使难堪

更新时间:(2023-03-21)

herd

[hə:d]vt. 放牧;使集在一起

更新时间:(2023-03-21)

passport

[ˈpɑ:spɔ:t]n. 护照

更新时间:(2023-03-21)

stocking

[ˈstɔkiŋ]n. 长筒袜

更新时间:(2023-03-21)