incomplete

[ˌɪnkəmˈpli:t]adj. 不完全的;未完成的

更新时间:(2023-03-21)

reef

[ri:f]n. 礁,礁脉

更新时间:(2023-03-21)

currently

[ˈkʌrɵntlɪ]adv. 目前,当前

更新时间:(2023-03-21)

tape

[teip]vt. 录制;粘贴

更新时间:(2023-03-21)

panic

[ˈpænik]n. 恐慌,惊慌;恐慌局面

更新时间:(2023-03-21)

impartial

[ɪmˈpɑ:ʃəl]adj. 公正的,无偏见的

更新时间:(2023-03-21)

preach

[pri:tʃ]vt. 说教;布道;鼓吹

更新时间:(2023-03-21)

rational

[ˈræʃənl]adj. 理性的;合理的;理智的

更新时间:(2023-03-21)

desolate

[ˈdesəlit]adj. 荒芜的;孤独的

更新时间:(2023-03-21)

fury

[ˈfjuəri]n. 狂怒,暴怒

更新时间:(2023-03-21)

vaccinate

[ˈvæksəˌneɪt]vt. 给…接种疫苗

更新时间:(2023-03-21)

deposit

[diˈpɔzit]n. 押金;寄存物;保证金;存款

更新时间:(2023-03-21)

taper

[ˈteɪpə]v. (使)一端逐渐变细;逐渐减少

更新时间:(2023-03-21)

bureaucracy

[bjuəˈrɔkrəsi]n. 官僚主义;官僚制度

更新时间:(2023-03-21)

agitation

[ˌædʒɪˈteɪʃən]n. 鼓动,搅动;焦虑,烦恼

更新时间:(2023-03-21)

hurrah

[hʊˈrɑ:]int. 好哇;万岁

更新时间:(2023-03-21)

gravel

[ˈɡrævəl]n. 砂跞;砾石;结石

更新时间:(2023-03-21)

bandit

[ˈbændit]n. 土匪,盗匪,歹徒

更新时间:(2023-03-21)

wind

[wind]n. 风;趋势

更新时间:(2023-03-21)

web

[web]n. 蜘蛛网;网络;错综复杂的联系(或关系网)

更新时间:(2023-03-21)

dome

[dəum]n. 圆屋顶;半球形物

更新时间:(2023-03-21)

firmness

[ˈfə:mnɪs]n. 坚固;坚实;坚定

更新时间:(2023-03-21)

chop

[tʃɔp]vt. 砍,剁,劈,切

更新时间:(2023-03-21)

extraction

[ɪkˈstrækʃən]n. 抽出;血统,家世

更新时间:(2023-03-21)

presentation

[ˌprezənˈteiʃən]n. 介绍;报告;外观;表演

更新时间:(2023-03-21)

defy

[diˈfai]vt. 挑战;反抗;不服从

更新时间:(2023-03-21)

consciousness

[ˈkɔnʃəsnɪs]n. 意识;观念;知觉

更新时间:(2023-03-21)

pressure

[ˈpreʃə]n. 压力;气压

更新时间:(2023-03-21)

romantic

[rəuˈmæntik]adj. 不切实际的;关于爱情的;浪漫的

更新时间:(2023-03-21)

liable

[ˈlaiəbl]adj. 有(法律)责任的;有…倾向的

更新时间:(2023-03-21)