bacteria

[bækˈtiəriə]n. 细菌

更新时间:(2023-03-21)

sponsor

[ˈspɔnsə]n. 发起者,主办者 vt. 发起,主办,资助

更新时间:(2023-03-21)

genius

[ˈdʒi:njəs]n. 天才,天赋

更新时间:(2023-03-21)

extraordinary

[ɪkˈstrɔːdnri]adj. 不平常的,特别的,非凡的

更新时间:(2023-03-21)

calculate

[ˈkælkjuleit]vt. 计算,核算

更新时间:(2023-03-21)

reinforce

[ˌri:ɪnˈfɔ:s]vt. 增强,加强

更新时间:(2023-03-21)

vehicle

[ˈvi:ɪkl]n. 交通工具,车辆

更新时间:(2023-03-21)

gene

[dʒi:n]n. 基因

更新时间:(2023-03-21)

slide

[slaid]v. 滑动,滑落 n. 滑动;滑面;幻灯片

更新时间:(2023-03-21)

participate

[pɑ:ˈtisipeit]v. (in)参与,参加

更新时间:(2023-03-21)

particle

[ˈpɑ:tikl]n. 微粒

更新时间:(2023-03-21)

virtue

[ˈvə:tju:]n. 美德,优点

更新时间:(2023-03-21)

exploit

[iksˈplɔit]v. 剥削;利用,开采

更新时间:(2023-03-21)

audio

[ˈɔːdiəʊ]adj. 听觉

更新时间:(2023-03-21)

trend

[trend]n. 趋向,倾向

更新时间:(2023-03-21)

glimpse

[ɡlimps]n. 一瞥,一看

更新时间:(2023-03-21)

devise

[diˈvaiz]vt. 发明,策划,想出

更新时间:(2023-03-21)

subway

[ˈsʌbwei]n. 地铁

更新时间:(2023-03-21)

column

[ˈkɔləm]n. 柱,圆柱;栏,专栏

更新时间:(2023-03-21)

passport

[ˈpɑ:spɔ:t]n. 护照

更新时间:(2023-03-21)

gap

[ɡæp]n. 间隔,差距

更新时间:(2023-03-21)

entitle

[inˈtaitl]vt. 给...权利,给...资格

更新时间:(2023-03-21)

evil

[ˈi:vəl]adj. 邪恶的,坏的

更新时间:(2023-03-21)

debate

[diˈbeit]n.&v. 辩论,争论

更新时间:(2023-03-21)

exclaim

[iksˈkleim]v. 呼喊,大声说

更新时间:(2023-03-21)

wealthy

[ˈwelθi]adj. 富裕的

更新时间:(2023-03-21)

moist

[mɔist]adj. 潮湿

更新时间:(2023-03-21)

simplicity

[simˈplisiti]n. 简单;朴素

更新时间:(2023-03-21)

tuition

[tjuˈiʃən]n. 学费

更新时间:(2023-03-21)

mere

[miə]adj. 仅仅的,只不过的;纯粹的

更新时间:(2023-03-21)