thesis

[ˈθi:sis]n. (pl.theses)论文;论题;论点

更新时间:(2023-03-21)

meeting

[ˈmi:tiŋ]n. 会议,集合,汇合,会见,接见,汇合点

更新时间:(2023-03-21)

rock

[rɔk]v. 摇,摇动

更新时间:(2023-03-21)

consolidate

[kənˈsɔlideit]v. 使加固,使加强;(把…)联为一体,合并

更新时间:(2023-03-21)

even

[ˈi:vən]adj. 均匀的;平的;相等的;偶数的

更新时间:(2023-03-21)

mud

[mʌd]v. 弄脏,使沾污泥

更新时间:(2023-03-21)

wrench

[rentʃ]n. 扳手;痛苦,难受

更新时间:(2023-03-21)

revenge

[riˈvendʒ]v. 替…报仇

更新时间:(2023-03-21)

array

[əˈrei]v. 列阵;装扮;排列

更新时间:(2023-03-21)

blank

[blæŋk]n. 空白;表格

更新时间:(2023-03-21)

alive

[əˈlaiv]adj. 活着的;存在的;活跃的;(to)敏感的

更新时间:(2023-03-21)

liability

[ˌlaiəˈbiliti]n. 责任,义务;债务

更新时间:(2023-03-21)

reciprocal

[riˈsiprəkəl]adj. 相互的,往复的,互利的

更新时间:(2023-03-21)

chess

[tʃes]n. 棋,国际象棋

更新时间:(2023-03-21)

optimum

[ˈɔptiməm]n. 最适宜(条件)

更新时间:(2023-03-21)

hen

[hen]n. 母鸡

更新时间:(2023-03-21)

mount

[maunt]n. 支架,底板;(用于山名前)山峰

更新时间:(2023-03-21)

denounce

[diˈnauns]vt. 公开指责,公然抨击;谴责

更新时间:(2023-03-21)

ignite

[iɡˈnait]v. 点火,引燃

更新时间:(2023-03-21)

obsolete

[ˌɔbsəˈli:t]adj. 已废弃的,过时的

更新时间:(2023-03-21)

loan

[ləun]v. 借出

更新时间:(2023-03-21)

action

[ˈækʃən]n. 行动;作用;运转;行为;战斗

更新时间:(2023-03-21)

opaque

[əuˈpeik]adj. 不透明(光)的;难理解的,晦涩的

更新时间:(2023-03-21)

insult

[inˈsʌlt]v. 侮辱,凌辱

更新时间:(2023-03-21)

superficial

[ˌsju:pəˈfiʃəl]adj. 表面的;肤浅的,浅薄的

更新时间:(2023-03-21)

fleet

[fli:t]n. 舰队,船队

更新时间:(2023-03-21)

pool

[pu:l]v. 合伙经营,联营

更新时间:(2023-03-21)

fresh

[freʃ]adj. 新鲜的,无经验的

更新时间:(2023-03-21)

trumpet

[ˈtrʌmpit]n. 喇叭,小号

更新时间:(2023-03-21)

bait

[beit]vt. 置诱饵于…;引诱;折磨

更新时间:(2023-03-21)