deciduous

[dɪˈsɪdʒu:əs]adj. 每年落叶的

更新时间:(2023-03-20)

authorize

[ˈɔ:θəraiz]vt. 授权,批准

更新时间:(2023-03-20)

miserable

[ˈmizərəbl]adj. 痛苦的,悲惨的,可怜的

更新时间:(2023-03-20)

exploration

[ˌekspləˈreɪʃən]n. 勘察;探究

更新时间:(2023-03-20)

prestigious

[preˈsti:dʒəs]adj. 有名望的,有威信的

更新时间:(2023-03-20)

donate

[dəuˈneit]vt. 捐赠

更新时间:(2023-03-20)

tolerant

[ˈtɔlərənt]adj. 容忍的;宽容的

更新时间:(2023-03-20)

symmetrical

[sɪˈmetrɪkəl]adj. 对称的

更新时间:(2023-03-20)

tactics

[ˈtæktɪks]n. 战术;策略

更新时间:(2023-03-20)

legislature

[ˈledʒɪˌsleɪtʃə]n. 立法机关

更新时间:(2023-03-20)

intense

[inˈtens]adj. 强烈的,剧烈的

更新时间:(2023-03-20)

ventilation

[ˌventlˈeɪʃən]n. 通风

更新时间:(2023-03-20)

matching

[ˈmætʃɪŋ]adj. (尤指颜色或外表)相配的,一致的

更新时间:(2023-03-20)

permanent

[ˈpə:mənənt]adj. 长久的,永久的

更新时间:(2023-03-20)

demobilize

[di:ˈməʊbəˌlaɪz]vt. 复员

更新时间:(2023-03-20)

anthem

[ˈænθəm]n. 圣歌,国歌,赞美诗

更新时间:(2023-03-20)

etiquette

[ˈetɪˌket]n. 礼仪,礼节

更新时间:(2023-03-20)

crippling

[ˈkrɪplɪŋ]adj. 有严重危害的

更新时间:(2023-03-20)

surrender

[səˈrendə]v. 交出,放弃;投降;出示(护照等)

更新时间:(2023-03-20)

retrospect

[ˈretrəspekt]n. 回顾,回想

更新时间:(2023-03-20)

tyrannical

[tɪˈrænɪkəl]adj. 暴虐的,残暴的

更新时间:(2023-03-20)

tremendous

[triˈmendəs]adj. 巨大的,惊人的

更新时间:(2023-03-20)

crazy

[ˈkreizi]adj. 疯狂的,狂热的

更新时间:(2023-03-20)

graze

[ɡreiz]vi. (牲畜)吃草;放牧

更新时间:(2023-03-20)

colleague

[ˈkɔli:ɡ]n. 同事,同僚

更新时间:(2023-03-20)

miniature

[ˈminiətʃə]n. 缩小的模型,缩图,缩影

更新时间:(2023-03-20)

depict

[diˈpikt]vt. 描绘;描写,描述

更新时间:(2023-03-20)

lethargy

[ˈleθədʒi:]n. 昏睡,倦怠

更新时间:(2023-03-20)

populous

[ˈpɔpjələs]adj. 人口稠密的,人口多的

更新时间:(2023-03-20)

brook

[bruk]n. 小河

更新时间:(2023-03-20)