astonish

[əˈstɒnɪʃ]vt. 使惊讶

更新时间:(2023-03-20)

stress

[stres]n. 精神压力,心理负担 v. 强调,重读

更新时间:(2023-03-20)

theft

[θeft]n. 盗窃案

更新时间:(2023-03-20)

guess

[ges]vi. 猜

更新时间:(2023-03-20)

pin

[pɪn]n. 别针 v. 别住, 钉住

更新时间:(2023-03-20)

air

[eə(r)]n.空气;大气

更新时间:(2023-03-20)

centre

[ˈsentə(r)]n.中心,中央

更新时间:(2023-03-20)

evolution

[ˌi:vəˈlu:ʃn]n. 进化,演变

更新时间:(2023-03-20)

obvious

[ˈɒbviəs]a. 显然

更新时间:(2023-03-20)

left-handed

[ˈleftˈhændɪd]a. 惯用左手的

更新时间:(2023-03-20)

hole

[həul]n. 洞,坑

更新时间:(2023-03-20)

overcome

[ˌəuvəˈkʌm]v. 克服,解决

更新时间:(2023-03-20)

college

[ˈkɒlɪdʒ]n. 学院;专科学校

更新时间:(2023-03-20)

businessman

[ˈbɪznəsmæn]n. 商人(男);男企业家

更新时间:(2023-03-20)

architect

[ˈɑ:kɪtekt]n. 建筑师,设计师

更新时间:(2023-03-20)

dress

[dres]n. 女服,连衣裙;(统指)服装;童装 v. 穿衣;穿着

更新时间:(2023-03-20)

improve

[ɪmˈpru:v]vt. 改进,更新

更新时间:(2023-03-20)

fairness

[ˈfeənɪs]n. 公平;公正

更新时间:(2023-03-20)

audience

[ˈɔ:diəns]n. 观众,听众

更新时间:(2023-03-20)

modern

[ˈmɔdən]a. 现代的

更新时间:(2023-03-20)

think

[θɪŋk]v. 想;认为;考虑

更新时间:(2023-03-20)

voyage

[ˈvɔɪɪdʒ]n. 航行,旅行

更新时间:(2023-03-20)

everyone

[ˈevriwʌn]pron. 每人,人人

更新时间:(2023-03-20)

without

[wɪˈðaʊt]prep. 没有

更新时间:(2023-03-20)

phone-booth

[ˌɑ:ftəˈnu:n]n. 公用电话间

更新时间:(2023-03-20)

press

[pres]vt.压,按 n.新闻界,出版社

更新时间:(2023-03-20)

mouth

[maʊθ]n. 嘴,口

更新时间:(2023-03-20)

unfortunate

[ʌnˈfɔ:tʃənət]a. 不幸的

更新时间:(2023-03-20)

goat

[ɡəut]n. 山羊

更新时间:(2023-03-20)

upstairs

[ˌʌpˈsteəz]ad. 在楼上,到楼上

更新时间:(2023-03-20)