on show

[ɔnʃəu]展出,在上演(放映)

更新时间:(2023-03-21)

give up

[ɡivʌp]放?

更新时间:(2023-03-21)

ahead of

[əˈhedɔv]在……之前

更新时间:(2023-03-21)

talk of

[tɔ:kɔv]谈论,议论

更新时间:(2023-03-21)

each other

[i:tʃˈʌðə(r]相互

更新时间:(2023-03-21)

more or less

[mɔ:ɔ:les]或多或少

更新时间:(2023-03-21)

ring up

[riŋʌp]打电话给

更新时间:(2023-03-21)

set free

[setfri:]释放,解放

更新时间:(2023-03-21)

give away

[ɡivəˈwei]分发

更新时间:(2023-03-21)

get back

[ɡetbæk]返回; 回来; 回家

更新时间:(2023-03-21)

refer to

[riˈfə:tu:]提到,涉及,有关

更新时间:(2023-03-21)

write to

[raittu:]写信给…

更新时间:(2023-03-21)

change into

[tʃeindʒˈɪntuː]转换成,把…变成

更新时间:(2023-03-21)

in surprise

[insəˈpraiz]吃惊,惊讶

更新时间:(2023-03-21)

make up of

[meikʌpɔv]由……组成,构成

更新时间:(2023-03-21)

hundreds of

几百,成百上千

更新时间:(2023-03-21)

clear up

[kliəʌp]整理,收拾, (天气)放晴

更新时间:(2023-03-21)

connect to

[kəˈnekttu:]连接,相连

更新时间:(2023-03-21)

turn on

[tə:nɔn]打开(水、电视、收音机、灯、煤气等)

更新时间:(2023-03-21)

connect with

[kəˈnektwið]与……相连

更新时间:(2023-03-21)

as though

[æzðəu]好像,仿佛

更新时间:(2023-03-21)

from then on

[frɔmðenɔn]从那时起

更新时间:(2023-03-21)

by day

[baidei]日间,在白天

更新时间:(2023-03-21)

different from

[ˈdifərəntfrɔm]与……不同

更新时间:(2023-03-21)

give out

[ɡivaut]分发

更新时间:(2023-03-21)

divide up

[diˈvaidʌp]分配

更新时间:(2023-03-21)