authentic

[ɔ:ˈθentik]adj. 真的,真正的;可靠的,可信的

更新时间:(2023-03-21)

excel

[ikˈsel]v. 突出;擅长;胜过(他人)

更新时间:(2023-03-21)

mortgage

[ˈmɔ:ɡidʒ]vt. 抵押

更新时间:(2023-03-21)

charter

[ˈtʃɑ:tə]v. 包租,特许,发给…执照

更新时间:(2023-03-21)

lay

[lei]adj. 世俗的;外行的

更新时间:(2023-03-21)

remind

[riˈmaind]vt. 提醒,使想起

更新时间:(2023-03-21)

pharaoh

n. 法老(古埃及国王)

更新时间:(2023-03-21)

compel

[kəmˈpel]vt. 强迫,迫使

更新时间:(2023-03-21)

mushroom

[ˈmʌʃrum]n. 蘑菇

更新时间:(2023-03-21)

incipient

[ɪnˈsɪpi:ənt]adj. 初期的;初始的

更新时间:(2023-03-21)

freight

[freit]vt. 以货运运输

更新时间:(2023-03-21)

pierce

[piəs]v. 刺穿;给…穿孔

更新时间:(2023-03-21)

pliable

[ˈplaɪəbəl]adj. 易弯的,柔韧的

更新时间:(2023-03-21)

terse

[tɜ:s]adj. 简洁的,简明的

更新时间:(2023-03-21)

bowel

[ˈbauəl]n. 肠;大便

更新时间:(2023-03-21)

offset

[ˈɔfset]vt. 抵消;补偿

更新时间:(2023-03-21)

flip

[flip]vt. 掷,弹;(使)移动;快速翻阅

更新时间:(2023-03-21)

bout

[baut]n. 拳击比赛;一阵

更新时间:(2023-03-21)

knob

[nɔb]n. 球形把手;旋纽

更新时间:(2023-03-21)

migrate

[maiˈɡreit]v. 迁移,迁居

更新时间:(2023-03-21)

eloquent

[ˈeləkwənt]adj. 能言善辩的;有说服力的

更新时间:(2023-03-21)

overdue

[ˌəuvəˈdju:]adj. (债款)到期未付

更新时间:(2023-03-21)

trauma

[ˈtraʊmə]n. 精神创伤;痛苦经历

更新时间:(2023-03-21)

craze

[kreɪz]n. (一时的)狂热,风行

更新时间:(2023-03-21)

solidarity

[ˌsɔliˈdæriti]n. 团结

更新时间:(2023-03-21)

glimpse

[ɡlimps]v. 瞥见

更新时间:(2023-03-21)

opposite

[ˈɔpəzit]prep. 在…的对面

更新时间:(2023-03-21)

inept

[ɪnˈept]adj. 无能的;笨拙的

更新时间:(2023-03-21)

prerequisite

[pri:ˈrekwɪzɪt]n. 先决条件

更新时间:(2023-03-21)

abstract

[ˈæbstrækt]n. 摘要

更新时间:(2023-03-21)