prosecute

[ˈprɔsikju:t]v. 起诉,检举;指控

更新时间:(2023-03-21)

rejoice

[riˈdʒɔis]v. 喜欢,高兴

更新时间:(2023-03-21)

uproarious

[ʌpˈrɔ:ri:əs]adj. 骚动的,喧嚣的;令人捧腹大笑的

更新时间:(2023-03-21)

extract

[iksˈtrækt]v. 拔出;提炼

更新时间:(2023-03-21)

acrimonious

[ˌækrəˈməʊni:əs]adj. 尖刻的,严厉的

更新时间:(2023-03-21)

scrumptious

[ˈskrʌmpʃəs]adj. (食物)很可口的

更新时间:(2023-03-21)

sprout

[spraut]n. 嫩芽

更新时间:(2023-03-21)

ensemble

[ɑ:nˈsɑ:mbl]n. 全体;合唱组

更新时间:(2023-03-21)

causal

[ˈkɔ:zəl]adj. 原因的,因果关系的

更新时间:(2023-03-21)

unconscious

[ʌnˈkɔnʃəs]adj. 不省人事的;未意识到的

更新时间:(2023-03-21)

inculcate

[ɪnˈkʌlˌkeɪt]v. 反复灌输

更新时间:(2023-03-21)

consolidation

[kənˌsɔlɪˈdeɪʃən]n. 合并,巩固

更新时间:(2023-03-21)

sever

[ˈsevə]v. 切断,脱离

更新时间:(2023-03-21)

muted

[ˈmju:tid]adj. (声音)减弱的,变得轻柔的;(颜色)柔和的

更新时间:(2023-03-21)

agility

[əˈdʒiliti]n. 敏捷

更新时间:(2023-03-21)

adopt

[əˈdɔpt]v. 收养;采纳

更新时间:(2023-03-21)

signal

[ˈsiɡnəl]adj. 显著的

更新时间:(2023-03-21)

trophy

[ˈtrəufi]n. 奖品,战利品

更新时间:(2023-03-21)

colossus

[kəˈlɔsəs]n. 巨人;巨型雕像

更新时间:(2023-03-21)

hammer

[ˈhæmə]n. 锤子,槌

更新时间:(2023-03-21)

droop

[dru:p]v. 低垂;沮丧,萎靡

更新时间:(2023-03-21)

conspectus

[kənˈspektəs]n. 概要,大纲

更新时间:(2023-03-21)

deciduous

[dɪˈsɪdʒu:əs]adj. 每年落叶的

更新时间:(2023-03-21)

regiment

[ˈredʒimənt]v. 严格控制

更新时间:(2023-03-21)

smear

[smiə]v. 弄脏,玷污

更新时间:(2023-03-21)

daredevil

[ˈdeəˌdevəl]adj.&n. 胆大的(人),冒失的(人)

更新时间:(2023-03-21)

seemly

[ˈsi:mli:]adj. 得体的,适宜的

更新时间:(2023-03-21)

request

[riˈkwest]v. 要求,请求

更新时间:(2023-03-21)

unification

[ˌju:nɪfɪˈkeɪʃɵn]n. 统一,一致

更新时间:(2023-03-21)

hack

[hæk]n. 雇佣文人;供出租的骑用马

更新时间:(2023-03-21)