wear off

[wɛəɔf]磨损;逐渐减弱,消失

更新时间:(2023-03-21)

meet with

[mi:twið](偶然)遇见,碰到;得到,遭受

更新时间:(2023-03-21)

keep off

[ki:pɔf]避开,远离,让开

更新时间:(2023-03-21)

make up

[meikʌp]编造;组成;拼奏成

更新时间:(2023-03-21)

dry up

[draiʌp](使)干涸,(使)干透;(使)枯竭

更新时间:(2023-03-21)

watch out

[wɔtʃaut]当心,提防

更新时间:(2023-03-21)

hold back

[həuldbæk]踌躇,退缩不前,阻止

更新时间:(2023-03-21)

take down

[teikdaun]拆,拆卸;记下,写下

更新时间:(2023-03-21)

see through

[si:θru:]看穿,识破;干完,干到底

更新时间:(2023-03-21)

get along with

[ɡetəˈlɔŋwið]与...相处

更新时间:(2023-03-21)

stand up for

[stændʌpfɔ:]为...辩护;维护;坚持

更新时间:(2023-03-21)

keep down

[ki:pdaun]压制,镇压;放低,压低

更新时间:(2023-03-21)

warm up

[wɔ:mʌp](使)变暖和起来;(使)活跃(或兴奋)起来

更新时间:(2023-03-21)

settle for

[ˈsetlfɔ:]勉强认可

更新时间:(2023-03-21)

push around

[puʃəˈraund]摆布,欺负

更新时间:(2023-03-21)

hand out

[hændaut]交给;散发

更新时间:(2023-03-21)

turn over

[tə:nˈəuvə]vt.滚动(翻过来,营业额为周转,移交,翻阅)

更新时间:(2023-03-21)

call back

[kɔ:lbæk]召唤(某人)回来;回电话,回(某人)电话

更新时间:(2023-03-21)

look up to

[lukʌptu:]尊敬,敬仰

更新时间:(2023-03-21)

ring up

[riŋʌp]给...打电话

更新时间:(2023-03-21)

fear for

[fiəfɔ:]担心,忧虑

更新时间:(2023-03-21)

hang up on

[hæŋʌpɔn]因 ... 而精神不安的

更新时间:(2023-03-21)

run out

[rʌnaut](of)用完,耗尽;到期,期满

更新时间:(2023-03-21)

let down

[letdaun]放下;降低;使...失望

更新时间:(2023-03-21)

push in

[puʃin]v. 推进

更新时间:(2023-03-21)

drop out

[drɔpaut]退出,退学,离去,放弃

更新时间:(2023-03-21)

push on

[puʃɔn]匆匆向前,继续前进

更新时间:(2023-03-21)

notch up

[nɔtʃʌp]完成 创下 达到

更新时间:(2023-03-21)

eat out

[i:taut]在外面吃饭

更新时间:(2023-03-21)

spark off

[spɑ:kɔf]使爆炸,引起

更新时间:(2023-03-21)