penalty

[ˈpenəlti]惩罚; 罚款; 负担

更新时间:(2023-03-21)

expose

[ikˈspəuz]v. (to)使暴露; 受到; 使曝光 vt. 使接触; 暴露

更新时间:(2023-03-21)

double click

[ˈdʌblklik]双击

更新时间:(2023-03-21)

negative

[ˈneɡətiv]负数; 否定(的)

更新时间:(2023-03-21)

on the fly

[ɔnðəflai]在运行中

更新时间:(2023-03-21)

moment

[ˈməʊmənt]矩; 力矩; 磁矩

更新时间:(2023-03-21)

restart

[ri:ˈstɑ:t]v. 重新开始 重新启动

更新时间:(2023-03-21)

catena

[kəˈti:nə]系列

更新时间:(2023-03-21)

indention

[inˈdenʃən]缩排; 定货

更新时间:(2023-03-21)

septet

[sepˈtet]七位字节

更新时间:(2023-03-21)

artificial

[ˌɑ:tiˈfiʃəl]adj. 仿真的; 人工的; 娇揉造作的

更新时间:(2023-03-21)

randomness

[ˈrændəmnəs]随机性

更新时间:(2023-03-21)

halt

[hɔ:lt]vi. (使)停住; (使)停止 n. 停住; 停止; 停机; 中断

更新时间:(2023-03-21)

emergency button

[iˈmə:dʒənsiˈbʌtən]应急按钮; 紧急键

更新时间:(2023-03-21)

useful

[ˈju:sful]adj. 有用的; 有益的

更新时间:(2023-03-21)

equivocation

[iˌkwivəˈkeiʃən]模糊话; 条件信息量总平均值

更新时间:(2023-03-21)

duplicate

[ˈdju:plikit]adj. 复制的; 两重的 vt. 复写; 复制; 使加倍; 使成双 n. 复制品

更新时间:(2023-03-21)

dashed

虚线

更新时间:(2023-03-21)

registration

[ˌredʒɪˈstreɪʃən]n. 登记; 注册

更新时间:(2023-03-21)

corrector

校正程序

更新时间:(2023-03-21)

produce

[prəˈdju:s]v. 生产; 制造; 产生

更新时间:(2023-03-21)

joggle

[ˈdʒɔɡl]v.&n. 轻轻颠摇; 轻摇

更新时间:(2023-03-21)

syntax

[ˈsɪnˌtæks]语法; 句法

更新时间:(2023-03-21)

CD-WO

一次写光盘

更新时间:(2023-03-21)

cryogenics

[kraiəuˈdʒeniks]低温学

更新时间:(2023-03-21)

message

[ˈmesidʒ]n. 消息; 音信; 便条; 信息

更新时间:(2023-03-21)

alternate

[ˈɔːltə(r)neɪt]adj. 交替的; 间隔的 v. 轮流 n. 替代物

更新时间:(2023-03-21)

chamber

[ˈtʃeimbə]n. 房间; 寝室; 会议厅; 议院

更新时间:(2023-03-21)