America

America n. 美洲; 美国; [电影]亚美利加
Americam 美国被单布
American n. 美国人,美洲人; 美国英语 adj. 美国的,美洲的; 地道美国式的
Americas n. 美国,美洲
Americana n. 有关美国的文物,史料

音标、发音

英[əˈmerɪkə],美[əˈmerɪkə]

基本解释

n.美洲;美国;[电影]亚美利加;

词态变化

标签分类

相关词汇

America n. 美洲; 美国; [电影]亚美利加
Americam 美国被单布
American n. 美国人,美洲人; 美国英语 adj. 美国的,美洲的; 地道美国式的
Americas n. 美国,美洲
Americana n. 有关美国的文物,史料

场景例句

1.What part of South America did she come from?
她出生在南美洲的哪个地方?